Vedtægter 2013 for Korsør Petanqueklub.

Vedtægter for Korsør Petanqueklub 😀

 §1

Klubbens navn er Korsør Petanqueklub (KP)

§2

KP er hjemmehørende i Korsør, Slagelse Kommune, med officiel adresse hos den til enhver tid valgte formand. KP er medlem af Dansk Petanque Forbund (DPF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), hvorfor forbundenes vedtægter og andre regker skal overholdes.

§3

KP's formål er - i en sportslig og venskabelig ånd - at fremme fællesskabet om og interessen for petanquesporten. KP's aktiviteter skal tilgodese såvel bredde- som konkurrenceniveau gennem afholdelse af træning og turneringer m.m.

§4

KP er åben for alle medlemmer, der accepterer og overholder klubbens vedtægter. Licens for turneringsspillere løses via KP i Dansk Petanque Forbund.

§5

Medlemmer kan kun være turneringsspiller i DPF-regi for én klub. Eventuelt klubskifte skal ske i henhold til Dansk Petanque Forbunds regler. Der kan i visse tilfælde gives dispensation.

§6

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§7

Bestyrelsen indkalder - med mindst 2 ugers varsel - medlemmerne til den årlige ordinære generalforsamling i årets første kvartal ved kontakt til medlemmerne via mail eller brev, samt på hjemmesiden.

Dagsordnen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirrigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Kassereren fremlægger budget, herunder fastlæggelse af kontingent, til godkendelse.

7. Valg af bestyrelse:

         a. Formand + 1 bestyrelsesmedlem (i lige år)

         b. Kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)

8. Valg af 1 suppleant (hvert år)

9. Valg af 2 revisorer (hvert år) og 1 revisorsuppleant (hver år).

10. Valg af spilleudvalg (hvert år)

11. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§8

Alle klubbens medlemmer er stemmeberettigede. Deltagelse i generalforsamlingen kræver betalt kontingent. Kun seniorer (18 og derover) kan vælges til bestyrelsen.

§9

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning.

På begæring af mindst ét stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelsen skal ske med mindst 7 dages varsel og med angivelse af dagsordnen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere senest 4 uger efter, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har fremsat ønske herom. Anmodningen skal indeholde den ønskede dagsorden og være underskrevet af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer.

§11

Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer. En formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt klubbens medlemmer. Desuden vælges 1 betyrelsessuppleant.

Formand og 1 betyrelsesmedlem vælges i lige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Perioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år - for suppleanten 1 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Formand + 1 bestyrelsesmedlem eller kasserer + 1 bestyrelsesmedlem kan tegne klubben.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig. Betsyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Betsyrelsen udpeger deltagerne til repræsentantskabsmøder i Dansk Petnaque Forbund.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§12

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

§13

Spilleudvalget består af 2 medlemmer. Funktionsperioden er ét år fra den 1. april. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen udarbejder arbejds- og funktionsbeskrivelse for spilleudvalget.

§14

Klubkontingent fastsættes af generalforsamlingen. Et udtrådt medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent.

§14a

For KP's forpligtelser hæftes kun med klubbens formue.

§15

KP's regnskabsår er kalenderåret. Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter, samt fører kassebog og medlemsfortegnelse. Bortset fra en kassebeholdning, der skal være mindst mulig, skal KP's midler  indsættes på konto i et pengeinstitut. Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid ret til, at få forevist klubbens regnskaber, herunder kassebilag, kontoudtog og kontanter.

Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.

§16

Et medlem kan af en enig bestyrelse idømmes karantæne eller ekskluderes, når særige forhold giver anledning hertil. Pågældende skal først have en advarsel og lejlighed til at udtale sig overfor bestyrelsen - og kan kræve sagen forelagt på førstkommende generalforsamling, dog uden at det har opsættende virkning for bestyrelsens beslutning.

§17

Til ændring af KP's vedtægter kræves et simpelt flertal af de afgivne stemmer.

§18

KP kan opløses på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Dog kræves det, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der til ny ekstraordinær generalforsamling med de eneste punkter på dagsordnen:

                1. Valg af dirigent

                   2. Opløsning af klubben

                   Til opløsning af klubben gælder her almmindeligt flertal.

Ved opløsning af klubben, skal eventuelle aktiver tilfalde almennyttigt børne- og ungedomsarbejde i Korsør, Slagelse Kommune.

Således vedtaget på Korsør Petanqueklubs stiftende generalforsamling den 16. december 2003 med ændringer ved de ordinære generalforsamlinger den 26. februar 2007, 19. februar 2009, 8. februar 2010, 1. februar 2011, samt ekstraordinær genralforsamling 3. november 2013.